Algemene bepalingen

Voor Wendy Molee Entertainment zijn algemene bepalingen van kracht, lees hiervoor onderstaand  document.

Algemene Bepalingen:

1:  De artiest is verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever en verbind zich naar beste kunnen op te treden. Artiest heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is.

2: Opdrachtgever verklaart met de prestaties van artiest enigszins bekend te zijn.

3: Artiest is voldoende op tijd voor het optreden in het gebouw aanwezig.

4: Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van artiest, zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek, wordt door opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde. Betaling vindt plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht. Artiest kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

5: Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de artiest en begeleiders.

6: Artiest is verplicht ervoor zorg te dragen dat de benodigde apparatuur, instrumenten etc. zich in goede staat bevinden en voldoen aan de veiligheidseisen.

7: Indien de veiligheid van de artiest onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening, al dan niet ontstaan door regen of andere weersomstandigheden, lekkage of dergelijke, is artiest gemachtigd het optreden niet te doen plaatsvinden en is opdrachtgever gehouden de volledige gage aan Artiest uit te betalen.

8: Indien Artiest op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal de opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Artiest zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde z.s.m. op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

9: Artiest zal, indien door ziekte of ongeval verhinderd op te treden, dit terstond aan opdrachtgever laten weten.
Artiest zal bemiddelen bij het zoeken naar een eventuele vervangende Artiest.

10: Bij het niet nakomen van deze overeenkomst zal door een der partijen een schadevergoeding, gelijk aan eenmaal de afgesproken gage, moeten worden betaald door de nalatige partij aan de andere partij.

11: Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
a. Tot 42 dagen vóór het optreden, 10 % van de afgesproken gage.
b. Vanaf 42 dagen vóór het optreden, 35 % van de afgesproken gage.
c. Vanaf 28 dagen vóór het optreden, 50% van de afgesproken gage.
d. Vanaf 7 dagen vóór het optreden en bij geen tijdige annulering 100% van de afgesproken gage.

Vriendelijke groet,

Wendy Molee

Comments are closed.